Slovak Albanian Dutch English German Norwegian Ukrainian
Novinky e-mailom

Projektová činnosť

Aktuálne projekty

 

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, v spolupráci so svojim nórskym partnerom Diakonhjemmet Hogskole Rogaland, realizuje v období od 1. novembra 2013 do 31. marca 2013 projekt s názvom: "Komunitné sociálne služby v Nórsku a na Slovensku - komparatívny pohľad"  Cieľom projektu je podporiť rozvoj komunitných sociálnych služieb pomocou vzájomného prenosu dobrej praxe a skúseností medzi občanmi so zdravotným postihnutím, ich rodinami a profesionálmi a vzdelávatelmi, medzi Slovenskom a Nórskom.

 

Projekt je financovaný a realizovaný v rámci Nórsko-slovenskej spolupráce  Fondu pre mimovládne organizácie Finančného mechanizmu EHP v programe Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý spravuje Nadácia Ekopolis.

 

Správu zo študijnej cesty v Nórsku v dňoch 26. 10. - 2. 11. 2013 si možete stiahnut tu.

 

alt

 

 

 

New paths to Inclusion - Nové cesty k Inklúzii

Rada pre poradenstvo je jedným zo siedmych  partnerov v medzinárodnom európskom projekte New paths to Inclusion. Projekt  sa venuje nasledovným  témam: Skúsenosti s plánovaním zameraným  na človeka, jeho dôsledky pre každodenný život človeka,  zmeny v organizáciách. , , jeho   Ide o Ide

 

alt

 

Viac informácii nájdete na http://www.personcentredplanning.eu.

 

 

Ukončené projekty

Prehľad našich najvýznamnejších projektov

 

1. Domov - najdôležitejšie miesto na Zemi    

Trvanie2008 - 2010

PartneriNadácia pre deti Slovenska

Financovanie:  Nadácia pre deti Slovenska, spolufinancovanie  z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 

Projekt bol zameraný na pomoc najohrozenejšej skupine mladých ľudí – odchádzajúcim z detských domovov a implementovaný v troch regiónoch Slovenska tiež vďaka mestu  Považská bystrica a Detského domova Dobšiná.

 

Ciele projektu:

 • komplexné a systémové riešenie problému mladých dospelých na ich ceste z detského domova k úplnému osamostatneniu sa;
 • vytvorenie prechodného bývania, ktoré nebude len strechou nad hlavou, ale mladým ľuďom pomôže pripraviť sa na samostatný štart do života. 

 

Cieľová skupina projektu:

 • mladí ľudia, ktorí odchádzajú z detských domovov a zo dňa na deň sa musia stať samostatnými a sebestačnými, zvyčajne bez nevyhnutných sociálnych väzieb, bez podpory rodiny a s nižším vzdelaním.  

Aktivity projektu:

 1. bývanie (prechodné ubytovanie a poradenstvo v oblasti bývania)
 2. sprevádzanie (sociálne poradenstvo a terénna práca)
 3. vzdelávanie (certifikované vzdelávanie, vzdelávanie v oblasti životných zručností a finančného manažmentu)
 4. workshop (výmena skúseností – mladí dospelí, pracovníci a odborníci)
 5. grantový program (získavanie implementačných partnerov)
 6. tvorba partnerstiev (implementační, lokálni a strategickí partneri)
 7. public relations
 8. riadenie projektu.

  

2. Selfsupport - podporná sieť pre samostatný život

Trvanie:.  2008 - 2010

Partneri:  Sandnes Pro-Service a.s., Miesto pod slnkom n.o, OZ Otcovo srdce, Stredné odborné učilište stavebné, Kukučínova 23, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Virtus, a.s., Firma Drevian

Financovanie:  NIL EEA Grants, Socia - nadácia na podporu sociálnych zmien, Úrad vlády SR

 

Zámerom projektu bolo umožniť mladým ľuďom z rizikových rodín a bez rodičovského zázemia (v ústavnej starostlivosti) ľahší štart do samostatného života a to

 

 

 • prípravou a praktickým overením inovatívneho komplexného programu prevencie od vyhľadávania a sanácie rodín a mladistvých, cez voľnočasové aktivity a tréning na rozvoj sociálnych a životných zručností mladistvých, dlhodobé poradenstvo, pomoc pri riešení bývania, praktickú prípravu na zamestnanie, až po umožnenie pracovného uplatnenia a získania konkrétneho zamestnania
 •  vytvorením regionálnej podpornej siete v Košickom kraji (osobitne okresoch Košice a Košice okolie) zabezpečujúcej podmienky a prostredie na ich dlhodobé sprevádzanie, podporu a stimulácii ich ďalšieho rozvoja v procese osamostatňovania.

 

 

 

3. Vzdelávanie "Vernepleier" v Nórsku

Trvanie:  1998 - 2007

Partneri:  Diakonhjemmet Hoegskole Rogaland

Financovanie:  Vláda Nórskeho kráľovstva

    Štvorročné vzdelávanie na vysokej škole Diakonhjemmet Hoegskole Rogaland bolo určené  študentom v druhom ročníku štúdia sociálnej práce na Fakulte sociálnych vied FK v Nitre. Vysoká škola v Nórsku poskytla štvorročné štipendium pre prijatých študentov. Rada pre poradenstvo v sociálnej práci bola poverená uskutočnením výberu 6 študentov, z nich dvaja boli vybraní na základe rozhodnutia dekana Rogalandhogskole. Projekt bol otvorený v roku 1998 a trval  do roku 2007. 

 

4. Zvyšujeme zamestnateľnosť občanov so špeciálnymi potrebami v komunite 

Trvanie :  2007-2008

Partneri:  Betánia n.o. Senec, Gaudeamus Bratislava, DSS Prima Bratislava, Vstúpte n.o. Malacky, o.z. Votum Bratislava

Miesto realizácie: Bratislava, Senec, Malacky

Financovanie: Jednotný programový DOKUMENT  NUTS II Bratislava Cieľ 3, Európsky sociálny fond (ESF)

Cieľová skupina: Občania so špeciálnymi potrebami – zdravotne postihnutí občania žijúci v okresoch Bratislava, Senec, Malacky

 

Celkovým cieľom  projektu bolo minimalizovať osobné prekážky v zamestnateľnosti cieľových skupín, formou revitalizácie osobných  schopnosti a zručnosti, ktoré  zvyšujú ich šancu na zamestnanie  na voľnom trhu práce.  

 

Čiastkové ciele:

 

 1. Rozvoj  tých schopnosti a zručnosti znevýhodnených skupín  občanov, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia so zamestnateľnosťou.
 2. Individuálny osobnostný rozvoj zameraný na sebamanažovanie, poradenstvo a  vedenie občana k zvyšovaniu predpokladov zamestnateľnosti.
 3. Zvyšovanie zamestnateľnosti formou komunitných podporných aktivít.
 4.  Sprostredkovanie spätných väzieb procesu zvyšovania zamestnateľnosti pre prevádzkovateľov zariadení a vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa podieľajú  na príprave absolventov.    

 

 

5.  Transformácia sociálnych služieb s cieľom sociálnej a pracovnej integrácie ich obyvateľov
 

Slide Title 1}

Your text...

 

6. Zvyšujeme šance pre znevýhodnené skupiny obyvateľov spoluprácou obcí a neziskových organizácií 

Your text...

 

7.  Uchopme šancu

Your text...

8. Inštitucionálny rozvoj s cieľom stabilizácie organizácie 

Trvanie:  2004 - 2006

Financovanie: Open society fund - Nadácia otvorenej spoločnosti

   

 Cieľom projektu bolo:

1. prispieť k rozvoju priaznivého prostredia pre fungovanie občianskej spoločnosti a MNO v legislatívnej a finančnej oblasti a zároveň stimulovať účasť občanov na správe vecí verejných,

2. posilňovať neziskový sektor prostredníctvom budovania kapacity MNO najmä v oblasti advokácie, vnútrosektorovej a medzisektorovej spolupráce,

3. posilňovať dlhodobú finančnú udržateľnosť neziskových organizácií podporou filantropie a rozvojom verejných a súkromných zdrojov.

 

Udelený grant nám zabezpečil:

 • Inštitucionálny - vnútorný rozvoj, napríklad: posilnenie správnych orgánov, kapacity pracovníkov a pod.
 • Finančnú udržateľnosť
 • Programový rozvoj - rozvoj programov, ktoré prispievajú k stabilite organizácie v súlade jej poslaním a stratégiou

 

Projekt bol  rozdelený na 3 časové etapy:

1. apríl 2004 - október 2004

2. november 2004 - august 2005

3. september 2005 - apríl 2006

Od apríla do októbra 2004, sme sa zamerali hlavne na posilnenie vzdelávacích aktivit, či už materiálne alebo personálne, medializáciu organizácie a zabezpečenie technického vybavenia do jednotlivých pobočiek. Taktiež sme sa sústredili na rozvoj našej medzinárodnej spolupráce smerom k nečlenským krajinám EU - konkrétne v Albánsku a Ukrajine.

 

Projekt bol  realizovaný vďaka podpore Trustu pre občiansku spoločnosť v strednej a východnej Európe (trust for Civil Society in Central and Eastern Europe)

 

 

9. Konferencia "Nezávislý život znevýhodnených skupín na Slovensku a v EU"

Trvanie:  2004

Partneri: Nadácia Conaction Holandsko

Financovanie: Delegácia Európskej komisie v SR, MPSVaR SR

 

V mesiacoch apríl až september 2004 realizovala Rada pre poradenstvo v sociálnej práci projekt pod názvom: " Nezávislý život znevýhodnených skupín na Slovensku a v EU?", ktorého vyústením bola konferencia, ktorá sa pod záštitou Delegácie Európskej komisie a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnila v Bratislave, v dňoch 17-18.9.2004.

Cieľom tohto projektu bola podpora nezávislého života znevýhodnených ľudí s mentálnym postihnutím v SR, pričom sme vychádzali zo skutočnosti, že je rozdielna úroveň nezávislosti klientov v tradičných demokratických krajinách EU a v SR. Finálnou časťou tohto projektu bola príprava a realizácia konferencie na tému nezávislý život, ktorej sa okrem zástupcov slovenských domovov sociálnych služieb z radov občanov so špecifickými potrebami ako aj odborníkov, zúčastnili aj zahraniční hostia. Súčasťou celého procesu realizácie projektu bolo navodenie zmien v postojoch a zmýšľaní celej spoločnosti k tejto skupine občanov.

 

Cieľovou skupinou projektu boli:

 • minoritná skupina občanov s mentálnym postihnutím na Slovensku ako i ľudia s mentálnym postihnutím z Holandska a Nemecka.
 • profesionálni pracovníci pracujúci s touto skupinou
 • rodičia a rodinní príslušníci tejto skupiny
 • zástupcovia parlamentu, ktorí sa zaoberajú sociálnou problematikou v spoločnosti
 • zástupcovia vlády
 • pracovníci MPSVaR SR

 

Celý projekt pozostával z 3 etáp:

1. etapa - príprava klientov na nezávislý život v piatich lokalitách Slovenska

2. etapa - medzinárodná konferencia na tému: " Nezávislý život znevýhodnených skupín na Slovensku a v EU?“

3. etapa - vypracovanie záverov a dopadov konferencie na legislatívu a zlepšenie postavenia tejto skupiny v spoločnosti.  

 

10. Práca s verejnosťou v rámci kraja v kontexte rozvoja paliatívnej a hospicovej  starostlivosti 

Trvanie:  2004

Financovanie:  Open society fund - Nadácia otvorenej spoločnosti

Hospicová starostlivosť (ako aj z nej vychádzajúca paliatívna starostlivosť) je filozofia celostnej starostlivosti, ktorá slúži osobe približujúcej sa k svojmu fyzickému koncu, čeliacej vlastnej smrti a hľadajúcej útočisko.  Je to systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti hľadajúci možnosti ako obnoviť dôstojnosť a zmysel osobného naplnenia zomierajúceho.

Dôraz sa kladie na pacienta a rodinu a to viac ako na chorobu, cieľom je zlepšenie kvality zostávajúceho života, princípom je celostná filozofia žitia a umierania.

 

Cieľom projektu bolo:

 • vytvoriť dlhodobú stratégiu práce s verejnou mienkou s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o filozofii a možnostiach hospicových služieb a paliatívnej starostlivosti
 • zmeniť negatívny postoj verejnosti s cieľom predísť odmietaniu prevádzkovateľov hospicových služieb zo strany miestnych komunít
 • iniciovať spoluprácu zo strany komunít pri príprave a zavádzaní nových služieb
 • podpora a rozvíjanie spolupráce a komunikácie už existujúcich organizácií a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti paliatívnej starostlivosti 

 

11. Riešenie nezamestnanosti formou rozvoja komunitných sociálnych služieb v mikroregiónoch

Trvanie:   december 2003 - september 2004

Partneri: Obecný úrad Soľ,  Nový Domov n.o.

Financovanie: Národný úrad práce, Delegácia Európskej komisie v SR

   

Cieľom projektu bolo  aktivizovať individuálny potenciál nezamestnaných občanov v komunite tým, že boli  pripravovaní na uplatnenie a zamestnávanie v nových formách sociálnych služieb s cieľom napĺňania sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivých sociálnych situáciách v regióne v úzkej spolupráci so starostami a primátormi obcí a miest. Projekt bol  zameraný na riešenie nezamestnanosti v dvoch mikroregiónoch Slovenskej republiky:

1. Mikroregión Soľ vo východnej časti SR

Obce: Soľ, Jastrabie n. Topľou, Čaklov, Hlinné, Rudlov, Zámutov

2. Mikroregión Horné Horehronie v strednej časti Slovenska

Obce: Heľpa, Valkovňa, Šumiac, Telgárt, Pohorelá, Závadka, Polomka, Bacúch, Beňuš, Braväcovo

 

V spolupráci s OÚP Vranov n. Topľou a starostami mikroregiónu obcí Soľ, Jastrabie n. Topľou, Čaklov, Hlinné, Rudlov, Zámutov a OÚP v Brezne a mikroregiónu Horné Horehronie , obcí Heľpa, Valkovňa, Šumiac, Telgárt, Pohorelá, Závadka, Polomka, Bacúch, Beňuš, Braväcovo  sme vypracovali analýzu sociálnych potrieb daných regiónov.

V 2. fáze spolu s OÚP a starostami sme vytypovali  skupinu nezamestnaných alebo nezamestnanosťou ohrozených občanov (predovšetkým ženy) s cieľom identifikovať ich individuálne potreby a záujem uplatniť sa v oblasti sociálnych služieb. Tí občania, ktorí prejavili  záujem o vzdelávanie v oblasti rozvoja sociálnych služieb v regióne boli zaradení do vzdelávacích cyklov (kurzov), ktoré boli  zamerané na konkrétnu pomoc občanom v nepriaznivých sociálnych situáciách v tomto regióne.

V 3. fáze sme v spolupráci so starostami pripravili podmienky pre zamestnávanie vyškolených žien v obci formou priameho zamestnávania a zamestnaním v neziskovej organizácii so zameraním na riešenie nepriaznivých sociálnych situácii občanov.

 

 

12.  Chránené bývanie pre mentálne postihnutých občanov v Banskej Bystrici

 

Trvanie:  2002 - 2004

Partneri: DOM n. o., Divadlo z Pasáže, n. o.

Financovanie:  Program Tvoja Zem

 

Hlavným cieľom projektu bolo poskytnúť  dôstojné podmienky  na bývanie pre dospelých občanov nad 18 rokov s telesným postihnutím, zmyslovým postihnutím,  duševnými poruchami, poruchami správania  alebo kombináciou postihnutia.

 

Oslovili  sme občanov s postihnutím, ktorí žili  v rodinách a  ktorí boli umiestnení v ambulantných zariadeniach (štátne zariadenia, resocializačné centrá, SOŠ) ako aj občanov so zníženou pracovnou schopnosťou s vytvorením chránených dielní.

Cieľom bolo  podporiť duševný, emocionálny, intelektový a tvorivý rozvoj osobnosti ľudí s postihnutím. Človek je dôležitá bytosť, ktorá formuje sama seba, ale ľudské vlastnosti získava  vďaka tomu, že žije v spoločnosti.

Chránené bývanie je alternatívou pre občanov s postihnutím pri dovŕšení 18 roku života, je to existenčné dlhodobé riešenie aj pre ich rodičov (ktorí nebudú vždy mladí, ale aj zostarnú) aj pre nich samotných. Nastáva tu otázka, čo bude potom s ich deťmi, kto sa o nich postará, ak si postupne budú zvykať na to, že ich dospelé deti majú nárok na svoje vlastné bývanie a na svoj vlastný život s dohľadom fundovaného pracovníka so sociálnym cítením. Preto je dôležité podporiť tento cieľ a sprostredkovať myšlienky a nápady do reálnej skutočnosti.

 

V chránenom bývaní  majú občania s postihnutím priestor na sebarealizáciu, uplatnenie svojich skúseností (vedomostí, návykov, zručností, zvykov), možnosť efektívnej praktickej manuálnej zručnosti, úžitkovom spracovaní rôznych materiálov (vytváranie svojho "rodinného domova").

Súčasťou je poskytovanie poradenstva, pracovnej terapie, záujmovej  a rekreačnej  podpory.  Služby sú poskytované 24 hodín nepretržite v tkz. Azylovom type zariadenia. Výber a rozsah služby závisí od potreby klienta a od posúdenia sociálnych dôsledkov jeho zdravotného postihnutia komisiou okresného úradu.  

 

 

13.  Monitorovacia správa o stave ľudských práv v domovoch sociálnych služieb 

Trvanie:  máj – jún 2003

Partneri:  Slovenský heslinský výbor

Financovanie:  Slovenský heslinský výbor

 

Monitorovací tím  pracovníkov Rady pre poradenstvo v sociálnej práci: PhDr. Slavomír Krupa PhD., Mgr. Renata Jamborová, Bc. Anna Chalachanová, Mgr. Broňa, Terenová, Mgr Jozef Vetor, Bc. Tatiana Ivanická, PhDr. Soňa Holúbková, Bc. Eva Medveďová, Mgr. Alena Kušnieriková, PhDr. Judita Varcholová, Mgr. Iveta Rajničová, PhDr. Júlia Čechová, študenti Lucia Kontšeková, Bc. Zuzana Trebulová, Bc. Zuzana Valuczová, Zdenka Černegová.

 

Monitoring o stave ľudských práv v domovoch sociálnych služieb

Slovenský helsinský výbor pripravil projekt "Centrum právnej pomoci osobám so zdravotným postihnutím", ktorého cieľom je prispieť k zrovnoprávneniu postavenia ľudí so zdravotným postihnutím a odstrániť ich neoprávnené znevýhodňovanie. Jednou zo základných úloh projektu bolo zmapovanie situácie a postavenia ľudí so zdravotným postihnutím nachádzajúcich sa v zariadeniach - domovoch sociálnych služieb na ktorého realizácii sa v časti monitorovania ľudských práv podieľala Rada pre poradenstvo v sociálnej práci.

RPSP sa dlhodobo (od roku 1996) zaoberá kritériami a štandardami kvality sociálnych služieb v Slovenskej republike. Realizovala dva rozsiahle výskumy v oblasti hodnotenia kvality sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých občanov a starších občanov (Kvalitné sociálne služby I. 2001, Košice, Kvalitné sociálne služby II, 2003, Košice)

Slovenský helsinský výbor oslovil listom zo 17. 4. 2003 samosprávne kraje v Slovenskej republike (viď príloha č. 1.) so žiadosťou, aby umožnil pracovníkom Rady pre poradenstvo v sociálnej práci vykonať monitoring dodržiavania ľudských práv. Sedem samosprávnych krajov odpovedalo na túto žiadosť kladne. Trenčiansky samosprávny kraj rozhodol, že spracuje monitorovaciu správu vlastnými pracovníkmi. Z uvedeného dôvodu nie súčasťou predkladaného dokumentu správa z Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V mesiaci máj - jún (do 6. VI. 03) sme uskutočnili monitoring v 21 domovoch sociálnych služieb v Slovenskej republike. Niektoré samosprávne kraje nám doporučili 3 zariadenia, iné nám nechali na výber z viacerých a ďalšie ponechali výber zariadení na pracovníkoch Rady pre poradenstvo v sociálnej práci.

 

Metodický postup a organizácia monitoringu

Pri monitorovaní stavu ľudských práv pripravilo Centrum právnej pomoci osobám so zdravotným postihnutím na základe medzinárodných expertíz dotazník "Monitorovanie stavu ľudských práv v domovoch opatrovateľskej služby a v zariadeniach pre postihnutých ľudí" (príloha č. 2.) a "Monitorovací dotazník pre cieľovú skupinu chorých a zdravotne postihnutých občanov". Druhý z týchto manuálov však len čiastočne umožnil získať informácie od samotných odberateľov služieb a mohli sme ho aplikovať len v modifikovanej verzii.

RPSP  má sieť pracovísk v Slovenskej republike (Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Levice, Košice). Uvedené pracoviská Rady kooperovali na monitoringu nasledovne:

Centrum Rady v Bratislave:

Zariadenia v rámci Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja:

DSS pre dospelých a zariadenie chráneného bývania Rozsutec, DSS pre deti Kampino,  DSS pre dospelých Báhoň, DSS pre dospelých, Borský Svätý Jur, DSS pre deti a dospelých s týždenným pobytom "Zelený dom" Skalica, DSS  pre dospelých, Zavar,

Pracovisko Rady v Žiline:

Zariadenia v rámci Žilinského samosprávneho kraja:

Domov sociálnych služieb pre dospelých Zubrohlava (okres Námestovo), DSS pre dospelých Turie, DSS pre dospelých Smrečany,

Pracovisko Rady v B. Bystrici:

Zariadenia v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja:

DSS v Banskej Bystrici, DSS pre deti a mládež v Banskej Bystrici, DSS pre dospelých mužov

Ladomierská Vieska.

Pracovisko rady v Košiciach:

Zariadenia v rámci Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja:

DSS v Jasove, DSS v Rakovci nad Ondavou, DSS Šemša, DSS Ubľa, DSS Ličartovce, DSS Stropkov ,

Pracovisko rady v Leviciach:

Zariadenia v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja

 DSS Želiezovce, DSS Kováčov, DSS Chľaba

 

Monitorovacie správy boli zostavené z faktov získaných na základe:

1. priameho pozorovania prostredia všetkých menovaných zariadení (návšteva jedného zariadenia trvala približne 3 hodiny x 3 pracovníci)

2. riadeného rozhovoru s pracovníkmi domova a rozhovoru s obyvateľmi domovov sociálnych služieb.

3. spracovania získaných informácii a faktov monitorovacím tímom (4 hodiny)

Celkovo  spolu si projekt vyžadoval 281 hodín mimo času potrebného na cestu, nakoľko viaceré zo zariadení boli excentricky umiestnené mimo mestských centier.

 

Výsledky monitorovania na požiadanie radi poskytneme.

 

14.  Decentralizácia sociálnych služieb v Slovenskej republike 

Trvanie: marec 1998 - jún 1999

Partneri:  DHV Consultants BV Holandsko, MPSVR SR

Financovanie:  PHARE program Európskej Únie 

   Od 1. marca 1998 začala Rada  spolupracovať s holandskou firmou DHV Consultatnts BV pri realizácii projektu Decentralizácia sociálnych služieb v SR, ktorý bol financovaný programom PHARE Európskej Únie. Projekt prebiehal v rokoch 1998-1999. Za realizáciu bol zodpovedný zahraničný expert z DHV Consultants BV pán E.M. Korsten a jeho subkonzultantom na Slovensku bol Mgr. Jozef Vetor z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci.

 

Cieľom projektu bolo pripraviť a podporiť projekty sociálnych služieb, ktoré sú postavené na vzájomnej spolupráci verejného a súkromného sektora a tiež overiť menej tradičné mechanizmy finančnej podpory sociálnych služieb založené na spoločnom rozhodovaní štátnych, neštátnych a samosprávnych subjektov. Na tento účel bol založený Fond podpory sociálnych služieb s cieľom, (a) v prvom rade (krátkodobý cieľ) financovať pilotné projekty (maximálne 10) na grantovom základe, ktoré mali overiť nové formy sociálnych služieb zodpovedajúce vyššie uvedenej stratégii, (b) v druhom rade (dlhodobý cieľ) financovať sociálne služby poskytované samosprávnymi miestnymi orgánmi a mimovládnymi organizáciami na dlhodobejšom štrukturálnom základe.

     O granty sa mohli uchádzať mimovládne organizácie a samosprávne miestne orgány, ktoré mali za cieľ rozvíjať aktivity v oblasti sociálnych služieb a ktoré mali dostatočné projektové a manažérske predpoklady a skúsenosti. Predpokladom financovania bol pilotný a experimentálny charakter projektu, ktorý mal byť zameraný na:

 • decentralizáciu poskytovania sociálnych služieb rodinám a deťom, starším občanom, mentálne a telesne postihnutým a sociálne neprispôsobivým osobám (prostredníctvom delegovania kompetencií alebo uzatvorenia zmluvy smerom von)
 • rozvíjanie spolupráce medzi štátom (krajskými, okresnými a miestnymi orgánmi a inštitúciami) a neštátnym sektorom (samosprávou a mimovládnymi organizáciami)
 • rozvíjanie novej služby (nového typu), ktorá dopĺňa alebo nahrádza existujúce sociálne služby

 

Z viacerých projektov bolo vybraných pre realizáciu:

 

 • Krízové stredisko Linky detskej istoty Slovenského výboru pre UNICEF (Bratislava)

Predkladatelia: Linka detskej istoty (LDI) Slovenského výboru pre UNICEF v spolupráci s MPSVR SR

 

 • Dom paliatívnej starostlivosti Hospice a Zariadenie opatrovateľskej služby (Martin)

Predkladatelia: Občianske združenie Hospice v spolupráci s okresným úradom Martin, Mestským úradom Martin a Krajským úradom v Žiline

 

 • Rozvojové programy pre autistov II. (Bratislava)

Predkladatelia:Neinvestičný fond TU SME v spolupráci s Krajským úradom Bratislava a Miestnym úradom Dúbravka

 • Človek v núdzi - objekt spoločnej pomoci (Bratislava)

Predkladatelia: Maltézka pomoc v spolupráci s Krajským úradom Bratislava a Magistrátom hlavného mesta Slovenska Bratislavy - sociálne oddelenie

Predkladatelia:Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach v spolupráci s Okresným úradom Košice, Krajským úradom Košice a Mestským úradom Košice

 

 • Transformácia Detského domova Necpaly na rodinné modely (Žilina)

Predkladatelia:združenie Návrat v spolupráci s Detským úradom Necpaly, Krajským úradom Žilina

 

 • Agentúra sprostredkovania a podporovania zamestnávania zdravotne postihnutých občanov (Bratislava)

Predkladatelia: Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v spolupráci s Okresným úradom práce Bratislava IV a Miestnym úradom Bratislava IV - Dúbravka

 

 • Centrum Nádej (Bratislava)

Predkladatelia:občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom v spolupráci s Miestnym úradom Petržalka a Krajským úradom Bratislava

 

 • Agentúra sociálnych služieb (Banská Bystrica)

Predkladatelia: mesto Banská Bystrica - Agentúra sociálnych služieb v spolupráci s občianskym združením ANWIN a občianskym združením Divadlo z pasáže  

 • Koordinačné centrum (Levice)

Predkladatelia: občianske združenie Prameň nádeje v spolupráci s Okresným úradom v Leviciach

 

 • Podporné odľahčovacie služby rodinám s členom so zdravotným postihnutím (Podunajský región)

Predkladatelia: občianske združenie Šanca pre každého v spolupráci s Okresným úradom Senec, Obecným úradom Tureň, Obecným úradom Dunajská Lužná a občianskym združením Nezábudka

 

 • Dom paliatívnej starostlivosti Hospice a Zariadenie opatrovateľskej služby (Martin)

Predkladatelia: Občianske združenie Hospice v spolupráci s okresným úradom Martin, Mestským úradom Martin a Krajským úradom v Žiline

 

V uvedených organizáciách absolvovalo prax 26 účastníkov. Škola pri DSS zabezpečila v rámci povinnej školskej praxe účasť pre desiatich študentov. Traja frekventanti už boli zamestnaní , keď nastúpili na kurz s cieľom rozšíriť si kvalifikáciu.

 

Prínos projektu:

 • Vyrovnávanie šancí

Zdravotne postihnutí maturanti dostali ponuku atraktívnych vzdelávacích programov a príležitostí, aké majú zdraví rovesníci. Citujem z listu riaditeľky školy pri DSS Opatovská , Mgr. Čabalovej :

" Škola v rámci svojho programu zabezpečuje vzdelávanie svojich žiakov v oblasti informatiky a výpočtovej techniky. Hodinová dotácia je však veľmi nízka a nepostačuje našim žiakom dôkladne získať zručnosti pri ovládaní programov a informačných technológií . Poriadané kurzy nám veľmi pomáhajú aj v rámci prevencie, pretože nám chýba poradenstvo pre našich maturantov v oblasti zaradenia sa do praxe. Zo strany našich žiakov je o tieto kurzy veľký záujem. Bolo by veľmi vhodné v týchto kurzoch aj naďalej pokračovať, pre stále vzrastajúci záujem žiakov. "

 • Zavedenie chýbajúcej služby v regióne - prevencia

Absentuje starostlivosť o cieľovú skupinu ZŤP maturantov. Úrady práce poskytujú kurzy pre evidovaných nezamestnaných a neexistuje organizácia a preventívne programy pre uvedenúcieľovú skupinu, ktorej by mala byť prioritne poskytovaná pomoc pri ich zaraďovaní do praxe.

 • Komplexnosť programu :

Informačný servis,  poradenstvo, výchovná rehabilitácia, rekvalifikačné kurzy s atraktívnym obsahom, prax , možnosť presadiť nadobudnuté zručnosti a schopnosti počas praxe, získanie sebavedomia, motivácie, samostatnosti,  nových praktických skúseností .  Získanie nových kontaktov počas praxe a potenciálne aj budúceho zamestnávateľa, dlhodobé systematické pôsobenie - následné zotrvanie .

Boli sme v kontakte s frekventantmi celý rok aj keď už ukončili kurz. Mali záujem vzťah s nami naďalej udržiavať a nás to motivovalo hľadať nové spôsoby a cesty pomoci. Individuálna starostlivosť - osobný vzťah. Mnohostranné pôsobenie - formovanie a rozvoj osobnosti.

 Projekty boli ukončené záverečným zhodnotením v júni 1999. Rada sa okrem pomoci formou subkonzultácie podieľala tiež na monitoringu uvedených projektov v spolupráci s nadáciou SPACE.

  

 

15.  Príprava na zamestnávanie zdravotne postihnutých občanov na voľnom trhu práce 

Your text...

16.  Transformácia DSS Žehra, časť Hodkovce 

Your text...

17.  VOCARE - pracovná rehabilitácia na Slovensku  

Your text...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihlásenie

Facebook