Slovak Albanian Dutch English German Norwegian Ukrainian
Novinky e-mailom

Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.

Profesionálne kompetencie:

Pre klientov v nepriaznivých sociálnych situáciách:

 • poskytovanie  sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva, liečebno – pedagogických intervencií pre deti, mládež a dospelých s duševným poruchami, psychosomatickým postihnutím, zdravotným postihnutím, starším –sociálne odkázaným občanom

Pre rodiny s postihnutým alebo starším občanom:

 • sociálne poradenstvo a špecializované sociálne poradenstvo

Pre sociálnych pracovníkov v sociálnych službách:

 • odborné konzultácie
 • supervízia
alt

Pre neštátne organizácie, samosprávne kraje a obce:

 • plánovanie, projektovanie  sociálnych služieb
 • konzultácie pre manažment

Pre cirkev a kresťanské organizácie:

 • projektovanie a riadenie kresťanských sociálnych služieb
 • pastorálne poradenstvo

Pre organizácie a zariadenia sociálnych služieb:

 • supervízia
 • super-supervízie pre  supervízorov poskytujúcich supervíziu podľa zákona

      o sociálnych službách

 • monitoring, hodnotenie kvality
 • plánovanie a  riadenie zmien v oblasti kvality sociálnych služiebplánovanie a riadenie deinštitucionalizácie  pobytových zariadení sociálnych služieb

 

Prax:

FN v Bratislave na Psychiatrickom oddelení – muzikoterapeut (1975). Ústav pre telesne postihnutú mládež na Patrónke v Bratislave -  vychovávateľ, vedúci výchovy (1981). Ústav  prof. Karola Matulaya – riaditeľ (1982). Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, o. z. - predseda, riaditeľ (1991 - 2011). Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR – námestník (1992). Dom Betánia, n. o. Senec – riaditeľ (2002-2003) Domov sociálnych služieb na Mokrohájskej v Bratislave – riaditeľ (2003-2006). Ashoka, medzinárodné štipendium (2006-2009).

 

Lektorské kompetencie:

Pre študentov VŠ a  doktorandov:

 • sociálna práca, teórie a metódy
 • sociálne služby
 • tretí sektor
 • diakonia
 • diakonika
 • filozofia hospicových služieb
 • deinštitucionalizácia a transformácia sociálnych služieb
 • kvalita sociálnych služieb

Pre neštátne a kresťanské organizácie:

 • základy sociálnej práce
 • sociálne poradenstvo
 • špecializované sociálne poradenstvo
 • individuálna práca s klientom, individuálne  rozvojové plány
 • implementácia kvality v zariadeniach sociálnych služieb
 • sociálna rehabilitácia

  

Vzdelanie:

(Mgr.) FF UK, Bratislava, liečebná pedagogika, muzikoterapia (1974).

Doktorát (PhDr) FF UK, Bratislava, pedagogická psychológia (1984).

Doktorandské štúdium (PhD.), TU v Trnave, sociálna práca - „Kritériá progresu kvality v sociálnych službách“ (1998).

Habilitácia (Doc), VŠ ZaSP sv. Alžbety, Bratislava, sociálna práca „Determinanty procesu transformácie zariadení sociálnych služieb“ (2011).

Prax: PF UMB Banská Bystrica, PF UK  Bratislava, FSV KF Nitra, VŠ ZaSP sv. Alžbety, Bratislava 2011.ETS, ETF KU Praha, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava.

 

Osobné záujmy

Hudba, komponovanie.

 

Iné

Člen pracovnej skupiny MPSVaR SR pre deinštitucionalizáciu sociálnych služieb

Člen výboru SOCIOFORA

Člen výboru o. z. NÁVRAT

Člen akademického senátu PF UMB v Banskej Bystrici

Člen vedeckej rady FSV KF V Nitre.

ASHOKA

Prihlásenie

Facebook